Virksomheten i Norge
Telenor bidrar til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne og til en rasjonell offentlig forvaltning ved å tilby effektive og rimelige tele/IT-tjenester. Digitaliseringen fører til at tele/IT-, medie-, informasjons- og underholdningsmarkedene vokser sammen. Muligheter for vekst og utvikling oppstår innenfor en rekke nye områder, samtidig som trafikkgrunnlaget innen-for tradisjonell telekommunikasjon styrkes. Telenor ønsker en posisjon innenfor alle markedsområder av det "digitaliserte informasjonssamfunn" med solide fotfester i alle deler av konsernets verdikjede. På denne bakgrunn er det gjennomført flere strategiske bedriftsoppkjøp innen informasjonsteknologi og verdiøkende tjenester i 1995.
Innen mobilkommunikasjon utviklet konkurransen med NetCom GSM seg i 1995 til en kamp om privatkundene. Det førte til en voldsom abonnementsvekst og plasserte Norge på verdenstoppen i mobiltelefontetthet pr. innbygger. Satsingen hadde også sin pris i form av store utbetalinger i forhandlerprovisjoner. Det førte til et svakt årsresultat for Telenor Mobil og svekket også konsernets samlede resultat.Imidlertid styrket selskapet sin markedsposisjon betydelig. Ved årsskiftet var Telenor markedsleder innenfor GSM, både når det gjelder abonnement, trafikk og inntekter. Ses NMT og GSM samlet, hadde Telenor Mobil 76 prosent av alle norske mobiltelefonabonnenter.

Den store økningen i mobiltelefonkunder førte til betydelig trafikkvekst både i det mobile og faste telefonnettet. Volumet i mobilnettet økte i 1995 med 32 prosent, mens veksten i fastnettet for privatmarkedet ble 12 prosent. Antallet private telefonabonnenter steg med ca. 25 000 til ca. 1,77 millioner ved utgangen av året.

Telenor Bedrift oppnådde vekst innen alle hovedområder i 1995. Selskapet opprettholdt dermed sin ledende markedsposisjon innen brukerutstyr og tjenester. Trafikkinntektene viste en positiv tendens, særlig på telefoni og ISDN. Etter kjøp av strategisk viktige dataselskaper og utvikling innen egen organisasjon, fremstår Telenor Bedrift med et komplett tele/IT-tilbud og klare markedskanaler.

Forretningsområdet verdiøkende tjenester, som omfatter elektronisk marked, informasjonsvirksomhet og audiovisuelle tjenester, hadde i 1995 en vekst på ca. 20 prosent. Telenor Plus er ledende på om- rådet og tar aktivt del i utviklingen. Veksten på Internett med lansering av Origo og kjøp av Postens eierandel i TelePost Communications AS er viktige begivenheter.

Internasjonalisering Tele/IT-sektoren er i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt. Det åpner for mange nye forretningsmuligheter. Selskaper som, alene eller i samarbeid med andre, satser på nye europeiske eller globale prosjekter kan oppnå god lønnsomhet og styrke sin konkurranseposisjon. Deregulering og økt konkur-ranse vil gi de nasjonale teleoperatørene svekket posisjon i hjemmemarkedet. Dette vil trolig bidra til en forsterket internasjonalisering av telesektoren.

Telenor har ambisjoner om å delta i denne internasjonaliseringen. I flere år er det investert betydelig innen mobil- og satelittkommunikasjon; områder der konsernet har kompetansemessige fortrinn. Tildelingen av GSM mobillisens i Irland i skarp konkurranse med verdens største teleoperatører, viser at kompetanse og erfaring kan bety mer enn størrelse og finansielle ressurser.

På den annen side viser alliansen med BT og Tele-Danmark at felles styrke også er viktig i den internasjonale konkurranse. Den omfattende satsingen på fellesselskapet Telenordia AB i Sverige ville neppe vært mulig for Telenor alene ut fra kapitalbehov og risikohensyn.

Telenor har i 1995 befestet stillingen som største leverandør av satellittkringkasting til Norden. Det ble besluttet å investere 1 000 millioner kroner i en ny satellitt med 15 transpondere. Leveringen skal skje i 1. kvartal 1997 og innebærer at Telenors markedsposisjon innen satellittkommunikasjon styrkes ytterligere.

Internasjonalt vil Telenor satse videre på de områder hvor konsernet har kompetansefortrinn og gjennom allianser. Styret legger til grunn at Telenors internasjonale investeringer skal gi minst like god lønnsomhet som investeringer i Norge. De skal dessuten bidra til å styrke virksomheten hjemme gjennom kompetanseutvikling og økte muligheter for leveranser fra norske underleverandører.

| forrige side | index side | neste side |